Færdsels Tavler

Vigepligtstavler

Ubetinget vigepligt Stop Sammenfletning Hovedvej
 
Hovedvej ophører Hold tilbage for modgående Modkørende færdsel skal holde tilbage

 

Advarselstavler

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Rundkørsel Fodgængerfelt Modkørende færdsel
Lyssignal Risiko for kødannelse Cyklist Børn
Ryttere Dyrevildt Kreaturer Glat vej
Løse sten Stenskred Farlig rabat Bump
Ujævn vej Vejarbejde Højresving Venstresving
Flere sving, det første til højre Flere sving, det første til venstre Indsnævret vej Indsnævret vej i venstre side
Indsnævret vej i højre side Lavtgående fly Tunnel Stejl nedkørsel
Stejl stigning Jernbaneoverkørsel uden bomme Jernbaneoverkørsel med bomme Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel
Krydsmærket for flersporet jernbaneoverkørsel Afstandsmærker (opsat i højre side) Afstandsmærker (opsat i venstre side) Oplukkelig bro
   
Sidevind Anden fare

 

Forbudstavler

Højresving forbudt.
Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle.
Venstresving forbudt.
Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle.
Vending forbudt.
Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle.
Indkørsel forbudt.
Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj. Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert på kørebanen.
Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt.
Det kan angives med undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt.
Motorcykel og stor knallert forbudt.
Det kan angives på undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt.
Lastbil forbudt.
Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
Bus forbudt.
Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer, herunder busvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
Kørsel med farligt gods forbudt.
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der medbringer farligt gods som defineret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.
Traktor og motorredskab forbudt.
F
orbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
Hestevogn og lignende forbudt Cykler og lille knallert forbudt.
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og lille knallert
Lille knallert forbudt.
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække lille knallert.
Ridning og føring af hest forbudt. Fodgænger forbudt. Totalvægt.
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske totalvægt er større end den angivne. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen hvert enkelt køretøj i vogntoget.
Totalvægt af vogntog.
Tavlen forbyder kørsel med alle typer af vogntog, hvis samlede faktiske totalvægt er større end den angivne.
Akseltryk.
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske akseltryk er større end det angivne.
Bogietryk.
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske tryk på en akselgruppe (bogietryk) eller på en enkelt aksel er større end den angivne.
Vognbredde.
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusive læs er større end den angivne.
Vognhøjde.
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inklusive læs er større end den angivne.
Vognlængde.
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde inklusive læs er større end den angivne.
Overhaling forbudt.
Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert.
Overhaling med lastbil forbudt.
Tavlen forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. Det kan angives på undertavle, at det også er forbudt at overhale med andre køretøjsarter.
Ophør af overhaling forbudt. Ophør af overhaling med lastbil forbudt. Lokal hastighedsbegrænsning.
Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en vejstrækning, jf. færdselslovens § 42. Hastighedsbegrænsningen gælder uanset bestemmelsen i § 12, stk. 2, indtil den ophæves ved ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastighedsbegrænsning. Hastighedsbegrænsningen kan ved vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer, herunder vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger den angivne.
Ophør af lokal hastigheds
begrænsning.

Tavlen kan være forsynet med undertavle med bysymbolet fra tavle E 55 for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område.
Ophør af forbud.
Tavlen kan være forsynet med undertavle med bysymbolet fra tavle E 55 for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område.
Standsning forbudt.
Tavlen forbyder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan f.eks. angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være parkeringsforbud eller tidsbegrænset parkering.
Parkering forbudt.
Tavlen forbyder parkering på kørebanen. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan f.eks. angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være tidsbegrænset parkering. Standsnings- og parkeringsrestriktioner kan også angives med symboler på rektangulære tavler med hvid bund.
Passage uden stop forbudt.
     
Kørsel i begge retninger forbudt.
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert.
   

Påbudstavler

Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning
Påbudt kørselsretning Påbudt kørselsretning Påbudt kørselsretning Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning i Rundkørsel

Påbudt passage

Påbudt passage

Valgfri passage

Cykelsti

Gangsti

Ridesti

Delt sti